Visie


Pedagogisch project en visie

We streven naar een school waar mensen belangrijk zijn, waar degelijk onderwijs voorop staat.

In ons Pedagogisch Project worden de ‘Vijf Opdrachten voor het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen‘ vertaald naar onze school. Er wordt beschreven hoe we met ons team willen werken aan:

  • een schooleigen christelijke identiteit
  • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
  • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak
  • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
  • de school als gemeenschap en als organisatie

meer weten

Zorgvisie

Bouwen aan een school waar kinderen opgroeien in positieve omgang met elkaar.

We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale groei voor te bereiden op weg naar volwassenheid. We houden rekening met de interesses en de verschillen tussen de kinderen.

Het leren en leven op school is gericht op de harmonische ontplooiing van de hele persoon. We investeren hierbij in de ontwikkeling van verschillende competenties die kinderen nodig hebben om efficiënt en goed te kunnen functioneren in de hen omringende wereld.

meer weten

Visie relationele vorming

Aandacht voor zowel fysieke, als sociale en mentale aspecten van gezondheid.

Binnen ons pedagogisch project en binnen ons gezondheidsbeleid hebben wij een geïntegreerde visie op sociale vaardigheden ontwikkeld die zich vertaalt naar een concreet beleid. Deze visie sluit aan bij de vakoverschrijdende eindtermen en werd ontwikkeld in samenspraak met het schoolteam.

Er zijn heel wat aspecten die de kwaliteit van de relaties beïnvloeden. Sommige van die aspecten hangen samen met het individu, andere met de groep. Deze aspecten situeren zich op vijf ontwikkelingsdomeinen:

  • werken aan (zelf)vertrouwen;
  • werken rond de eigen gevoelens;
  • werken aan inlevingsvermogen;
  • werken aan sociale competentie;
  • ontwikkelen van waarde- en normbesef.

Deze ontwikkelingsgebieden staan niet los van elkaar, er is een duidelijke samenhang.

De geïntegreerde aanpak die we hanteren, impliceert ook een relatieondersteunend opvoedingsklimaat dat aandacht heeft voor de noden van iedere leerling. Met het schoolteam werken we al verschillende jaren met een schooleigen handleiding rond sociale vaardigheden die is gebaseerd op de eindtermen relationele vorming. De handleiding is een onderdeel van een groter project sociale vaardigheden waarmee we zowel preventief willen werken als remediërend bij ongewenste attitudes.

meer weten